top of page

הקצאת חנייה לבעלי תג נכה בבניין מגוריהם:


הקצאת חנייה לבעלי תו נכה במקום מגוריהם

בכל רשות קיימים חוקי עזר עירוניים המאפשרים הקצאה וסימון חנייה המיועדת לרכב הנכה ע"י תמרור (ג 43) אשר יכלול את מספר הרישוי של הרכב וכן סימון אזור החנייה. הרשויות המקומיות הן האחראיות לקבלת ההחלטה לגבי התמרור וסימון החניה וזאת מאחר ולא קיים חוק המגדיר מה הקריטריונים לכך.

ע"מ לפנות אל הרשות המקומית על הדורש חנייה לפנות לרשות המקומית באזור מגוריו וכל זאת ובתנאי שעמד באחד מהקריטריונים הבאים: אין בביתו חניה המיועדת לדירה שבו הוא מתגורר, לא קיימות חניות פנויות באזור מגוריו, הינו מעל גיל הפרישה ורופא מקצועי קבע כי הינו מוגבל בניידותו מעל ל 60%, כל אדם אשר נבדק ונקבעו לו 60% מוגבלות בניידות ללא קשר לגילו.

בכל מקרה של בעיית גישה או מוגבלות של חנייה, עמידה או מספר החנויות הפנויים באזור מגוריו ייתכן והרשות המקומית תפעל אחרת במטרה להקל על בעל התו.


הפנייה לצורך הקצאה וסימון חנייה ייעודית יש להגיש את המסמכים הבאים:

- צילום ת.ז. + רישיון הרכב של בעל התו.

- מכתב בקשה או מילוי הטופס לפי הנחיות הרשות המקומית.

- מסמך מטעם ועדת הניידות המאשר את מוגבלותו של הפונה.

- מסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון המאשר את דרגת הנכות.

- צילום תג החנייה לרכב הקיים לרכב או במקרה שהתג עדיין לא התקבל האישור שהתקבל ממשרד התחבורה.

- בחלק מהרשויות יתכן וידרשו חשבון הארנונה של מבקש החניה ובמקרה של קטין על שם האפוטרופוס המבקש.

במידה ובקשתכם אושרה עדיין ייתכן ותדרשו לשלם סכום סימלי עבור התקנת התמרור ג43 וסימון החנייה.

בכל מקרה בהן אושרה הבקשה ישתדלו נציגי הרשות המקומית להתקינם במקום הנח ביותר לבעל התו ליד בניין מגוריו ע"מ להקל עליו את ניידותו מהרכב ובחזרה וכל זאת בתנאי שהמרחק ממקום מגוריו אינו עולה על 200 מטר.


תל אביב – מידע וטפסים להקצאת חנייה אישית לרכב נכה ירושלים – טופס מקוון להגשה לצורך הקצאת חנייה אישית לרכב נכה נתניה – מידע ותנאים להקצאת חנייה אישית לרכב נכה חיפה – פרטי התקשרות ומידע לגבי אופן הקצאת חניית אישית לנכה רעננה – פרטי התקשרות וטפסים לגבי חניית נכה באר שבע – טופס בקשה להקצאת מקום חנייה שמור לנכה


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page