top of page

עבור אילו רכבים ניתן לקבל הנחה באגרת רישוי רכב או החזר אגרה?


צילום של אוטובוס במהלך נסיעה

ניתן להגיש את הבקשה לתשלום אגרת רישיון מופחתת עבור סוגי הרכבים הבאים:


* רכב נוסעים פרטי * רכב פרטי דו-שימושי * רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג * אוטובוס זעיר פרטי * אופנוע

שימו לב, על מנת לקבל את האמור בתקנה 272א' חל איסור מוחלט כי הרכב ישמש לצורכי עסק או מסחר.


רכב פרטי הרשום על שם:

* הנכה בלבד.

* בן או בת זוג או ידועים בציבור חוקיים של הנכה.

* הורים של קטין או קטינה נכה.

* אפוטרופוס חוקי של הנכה.

שימו לב, כדי לקבל את ההנחה, על הרכב להיות רשום על שם האפוטרופוס או על שם בעל הזכאות.

אומנה כחוק.

* כלי רכב עליהם ניתן לקבל הנחה באגרת רישוי:

* כלי רכב עליו שולמה אגרת רישוי ובוצע טסט.

* כלי רכב עם הגבלת מכס.

* כלי רכב משועבד.

* כלי רכב מעוקל.


אם רכשתם רכב חדש מיבואן ואינכם מצליחים לעדכן את הרכב בתג, עליכם לפנות ליבואן לוודא שרשם את הרכב במערכות של משרד התחבורה ולסגור את הגיליון האלקטרוני.

עדכון הרכבים המשויכים לתג אינו מקנה אוטומטית הנחה באגרת רישיון הרכב. לשם קבלת ההנחה, עליכם לפעול בהתאם למצוין בפרק בקשה לזכאות להנחה באגרת רישוי רכב או קבלת החזר.


המידע מתוך אתר ( www.gov.il)
Comments


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page