top of page

למי מותר לנסוע בנת"צ (נתיב תחבורה ציבורית)?


צילום של אוטובוס במהלך נסיעה

לפי פקודת התעבורה (נוסח חדש מתוך אתר נבו),

מותרת הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית לאוטובוסים, מוניות (על כל סוגיהן) ומוניות באבל.

אך למרות שהנת"צ תוכנן ומיועד לשימוש תחבורה ציבורית בלבד, קבע המחוקק כי הנסיעה בו מותרת גם לבעלי תג נכה כחול עם כיסא גלגלים ולמלווה בעל התג או הנוהג עבורו ברכב הנכה.

בשלב זה בעלי תג נכה "רגיל" אינם רשאים לנסוע בנתיבים אלו.

מטרת החוק לאפשר לבעלי תג התואם במראה את תמרור 437 (נכה משותק רגלים),

ניידות כמעט ללא הגבלה ושעות (למעט נסיעה בנתיב נתיב רכבת קלה) לצורך ניהול עצמאותם ובמטרה למנוע מצבים בהם אוכלוסייה זו תאלץ לבחור את ניידותם מחוץ לבית בהתאם לעומסי תנועה או מצב התנועה בכבישים.


תג נכה התואם במראהו את תמרור 437:


תמרור 437 לחניה של  נכה משותק רגלים
תמרור 437

חניה לרכב של נכה –

משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה.


נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית (תיקון מס' 85) תשס"ח-2008

71א1. (א) מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב.

(ג) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוגמי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה.

תק' תשע"ה-2014

תג נכה התואם במראהו את תמרור 437: חניה לרכב של נכה – משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970.(תיקון מס' 118) תשע"ז-2017

(ב) עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך כאמור בסעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, רשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף 228 לאותו חוק, אם נוכח על סמך צילום כאמור בסעיף קטן (א)(2), כי אדם עבר עבירה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין עבירה המנויה בפרט 1 לתוספת האחת עשרה, עובד הרשות המקומית לא ימסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן (ב), למי שרשאי לפי דין לנסוע בנתיב אשר יועד וסומן בתמרור לפי פקודה זו כנתיב לתחבורה ציבורית, לרבות למי שניתן לגבי רכבו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית.
Commentaires


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page