top of page

האם ניתן להעביר את תו הנכה בין רכבים?


בהחלט כן. ע"מ להקל על אוכלוסיית היעד נקבע ע"י המחוקק כי ניתן לרשום תחת תג הכה לרכב 2 רכבים ייעודיים וזאת במטרה לאפשר לבעל התג להיעזר בבני משפחה או אחר במצבים בהם הוא לא יכול להתנייד באופן עצמאי. ע"מ לרשום את הרכב הנוסף יש לפנות למשרד התחבורה ולצרף צילום ת.זהות/רישיון נהיגה, צילום של התו, מכתב פנייה המבקש אישור רכב נוסף, מכתב מבעל הרכב הנוסף שעבורו נדרש האישור בו בעל הרכב מציין כי הוא מעוניין להסיע את בעל התו הרשום לצורכי טיפול או סיוע. רוב הפניות נענות בחיוב.


לאחר קבלת האישור ובעת השימוש, הנסיעה והחנייה ניתן להעביר את התג לרכב הנוסף ובלבד שהתג יוצג ברכב זה. יש לשים לב כי אי הצגת התג ברכב הנוסף יכולה להוביל לקבלת ד"וח.

Comments


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page